Фермерите на бъдещето

Инвестирането в умения за поддръжка и смазване е от ключово значение за гарантиране на успеха на селскостопанските дейности за бъдещите поколения земеделски производители.

Наемането на подходящ персонал е един от най-големите проблеми, с които се сблъскват фермерите  в момента. Много хора просто не биха помислили за кариера в селското стопанство, докато повечето земеделски работници се раждат, а не влизат в индустрията. И така, как работодателите могат да компенсират разликата в уменията в селското стопанство, за да защитят бъдещето на земеделието?

Не може да се отрече, че набирането и задържането на персонал са все по-големи предизвикателства за селскостопанския сектор през последните години. Очаква се работна сила в селското стопанство за Европа да намалее с 28% до 2030 г. Традиционната селскостопанска работа често се възприема като тежък ръчен труд – обикновено включващ недружелюбни часове и ниски доходи – кариерата в бранша безспорно е отписана като ниско квалифицирана и платена работа. Но трансформацията на селскостопанския сектор чрез прогрес и иновации изисква висококвалифицирана работна сила. Отминали са дните, когато плуговете се теглят с коне и ръкописните хартиени карти, смачкани в кабина на трактор. Вместо това селското стопанство има достъп до роботизирани машини, GPS системи за насочване и безжичен трансфер на данни.

Днешните фермери трябва да бъдат също толкова уверени в науката и електронните таблици, както и при вземането на проби от почвата и разпръскването на посевите. Управлението на трактор вече не означава просто да седите зад волана. Сега селскостопанските работници трябва да знаят процесите и условностите на сложна операционна система. Това означава, че кариерата в сектора сега изисква технически знания и опит, както и практически знания за земеделието и добро управление на бизнеса.

Според последните проучвания на Shell почти половината (45%) от селскостопанските предприятия в световен мащаб признават, че са изправени пред липса на експертиза и обучение. Други 31% казват, че смятат, че няма достатъчно информация за това как най-добре да се поддържа оборудването с наличния персонал, докато 74% смятат, че неадекватната експертиза на персонала играе роля за непланираните ремонти и повреди. Макар част от решението да идентифицират проблема като липса на знания, фермерските предприятия споделят също, че не знаят към кого да се обърнат за помощ. Над половината (54%) от земеделските производители заявяват, че чувстват, че в момента са изправени пред липса на външна подкрепа, докато 57% са съгласни, че бизнесът им ще се възползва от повече услуги за поддръжка на оборудването предоставени от външни компании. Други шест от 10 (62%) предпочитат допълнителното обучение за ефективно смазване на оборудването за техния персонал. Въпреки, че в момента липсва обучение и опит, ключът за бъдещият успех е следващото поколение да продължат да се развиват и обучават, дълго след като завършат университет.

За да осигурят бъдещите земеделски стопани и да насърчат кариера през целия живот в сектора, работодателите в селското стопанство трябва да се адаптират към тези нужди. А именно чрез нови и вълнуващи начини да се ангажират както с потенциални служители, така и да им предложат най-ефективно обучение за работа в този вече високотехнологичен сектор. На теория това е просто. Но как на практика да го постигнем?Една от областите, в която фермерите казват, че знанията трябва да се подобрят, е разбирането на ролята на смазването в работата и продължителността на живота на машините. Тъй като ефективното смазване играе основна роля за избягване на повреда и увеличаване на продължителността на живота на селскостопанската техника, важно е служителите да притежават необходимите знания, за да я сервизират. Доказано е, че оптималните практики за смазване и поддръжка осигуряват на фермерите конкурентно предимство, намаляват времето за престой в сервиза и увеличават своите приходи.

Shell Lubricant Solutions е водещ път в обмена на знания, предлагайки най-новите експертни познания и обучителни услуги. Тези ресурси са пригодени за справяне с нуждите както на собствениците на ферми, така и на работниците за насърчаване на най-ефективните селскостопански практики.

Shell LubeCoach предлага уникално обучение, за да помогне на персонала да гарантира, че дори най-модерното оборудване е правилно смазано и поддържано. Съдържанието на курса е модулно, което означава, че собствениците на ферми могат да избират точно това, което искат да покрият, което прави обучението по-ценно и приятно за служителите. Земеделските производители могат да се възползват и от други инструменти като Shell LubeChat – ново средство за онлайн чат, което им позволява да получат незабавни отговори на въпросите си относно маслата и смазочните продукти. Както и Shell LubeAdvisor, където фермерите могат да потърсят съвет от експерти за това какво масло да използват за подобряване на ефективността и намаляване на експлоатационните разходи. С тази нова ера на селскостопански иновации и производство на храни фермерите ще се нуждаят от нови умения, за да направят бизнеса си годен за бъдещето. Успехът на селскостопанските операции зависи от извличането на максимума от машините. Инвестирането в умения за поддръжка и смазване е от ключово значение за оптимизиране на производителността и ефективността на селското стопанство сега и в бъдеще.

Scroll to Top