Хидравлична течност Hydraulic S1 M 68

Индустриална хидравлична течност
Shell Hydraulic S1 M 32/46/68 е качествена рентабилна течност с противоизносни характеристики, която осигурява надеждна защита и производителност в повечето промишлени и мобилни инсталации.

Устойчивостта му срещу окисление в присъствие на въздух, вода и мед, спомамагат за оптимален живот на маслото и намалява риска от образуване на отложения в хидравличната система.
Разработено с доказала се противоизносна технология, позволяваща ефективна експлоатация на хидравличната помпа, подложена на широк
експлоатационен диапазон, включително ниско и тежко натоварени условия.
Маслото е с добри повърхностни свойства, което спомага за бързото отделяне на въздуха и контолиране на пенообразуването в системата.
Добрата деемулгираща способност възпрепятства образуване на емулсия вода-в-масло и предотвратява свързаното с това замърсяване на системата. Маслото отговаря на  на клас на чистота максимум 21/19/16 по ISO 4406

Shell Hydraulic S1 M може да се използва в мобилни системи, с които са оборудвани земекопните и товароподемни машини.

Shell Hydraulic S1 M са ефективни при повечето хидравлични помпи. Все пак се консултирайте с представителя на Shell за региона преди използване в
хидравлични помпи, съдържащи компоненти със сребърно покритие.
Shell Hydraulic S1 M са съвместими с повечето масла от минерален произход. Все пак не е желателно да се смесват с масла от друг произход (напр. труднозапалими и биоразградими хидравлични масла)

Спецификации, одобрения и препоръки
·ISO 11158 (HM Течности)
· DIN 51524 част 2, група HLP

Scroll to Top