Показатели на маслата и видове масла

С какво се характеризират маслата и какво означават показателите им? Какво представляват отделните видове масла?

Какви са основните показатели и какви са видовете моторни масла? Текстът по-долу е опит да бъдат предоставени прости отговори на дадените въпроси.

<H3>Показатели на маслата</H3>

<H2>Вискозитетът</H2>

е най-важното свойство, което определя експлоатационното поведение на маслата. Той е мярка за вътрешното триене между молекулите на всяка течност или, иначе казано, това е свойството на течността да се съпротивлява на преместването на частиците й под действието на външни сили водата, която е рядка, е с малък вискозитет, а смазочните продукти, каквото е моторното масло, са с голям вискозитет.

Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитетния клас на моторните масла в зависимост от вискозитета им при 100 °C и способността им да бъдат изпомпвани при ниска температура. Маслата се делят на всезезонни, зимни и летни.

Обозначенията за вискозитетния клас имат вида „SAE xxW-yy“. Числото преди буквата W (winter – зима) обозначава способността на маслото да се изпомпва при ниски температури, а числото след W – вискозитета при висока температура (100 °C). Може да се каже, че по-голямо число означава по-висок вискозитет.

При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет (например 5W-30; 5W-40), с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя.

Вискозитетният индекс е показател, възприет за оценка на изменението на вискозитета в зависимост от температурата. Колкото е по-малък индексът, толкова маслото е по-податливо на промяна на вискозитета вследствие на промяна на температурата – нещо отразяващо се отрицателно на неговите смазочни свойства

<H2>Пламната точка</H2>

е температурата, до която трябва да се нагрее маслото при определени условия, за да се получат достатъчно пари, които смесени с въздуха да образуват горяща смес.

Пламната температура се определя за всяко масло, като по този начин се контролират две неща – качеството на новоизготвеното масло и наличието на гориво, попаднало в него по време на експлоатация на двигателя.

<H2>Температурата на течливост</H2>

на моторното масло е тази, под която то се сгъстява до степен, при която двигателят не трябва да бъде запалван.

<H3>Видове двигателни масла</H3>

Видовете моторни масла са минерални, синтетични, полусинтетични и хидрокрек.

<H2>Минералните масла</H2>

са добити директно от суровия петрол в петролните рафинерии чрез дестилация и без допълнителна обработка.

<H2>Синтетичните масла</H2>

се получават от газа пропан-бутан. Те притежават много по-добри характеристики от минералните, както по гореизброените показатели, така и по отношение опазване на околната среда. Предпазват двигателя значително по-добре и са по-устойчиви при екстремни условия и натоварвания.

<H2>Полусинтетичните масла</H2>

са минерални масла с добавени съставки от синтетичните. Прилагат се предимно при най-съвременните автомобили. Притежават свойства, по-добри от тези на изцяло минералните моторни масла.

<H2>Хидрокрек маслата</H2>

са синтетични, подложени на химическа обработка. Тези моторни масла са със свойства, по-добри отколкото на изцяло синтетичните и именно това е целта на хидрокрекинга.

Scroll to Top